terveys / huhtikuu 17, 2014 - 12:17 / päivitetty huhtikuu 23, 2014 - 14:32

Lasten ajankäyttö on yksipuolistumassa

Jaakko Nuotio
kuva: Kirsi Bykachev
Tiina Kiiskinen ja Helmi Korhonen vetivät NPolling-session Petroskoin koulu nro 42:lla kuudesluokkalaisten vanhemmille.

Vanhemmat eivät aina tiedä, kuinka paljon lapset käyttävät aikaa television katseluun ja tietokoneisiin, ja mihin aikaan lapset todellisuudessa menevät nukkumaan. Tämä tuli ilmi 5.—6.-luokkaisille ja heidän vanhemmilleen tehdyssä NPolling-kyselyssä. Se tehtiin Petroskoin koululla numero 42, Kontupohjan Puškinin lyseossa, Lieksan keskuskoululla ja Niittylahden koululla Joensuussa.

Vastauksista päätellen kehitys on ollut samanlaista rajan molemmin puolin. Lapset ja nuoret pitävät ahkerasti yhteyttä toisiinsa puhelimien ja netin välityksellä, he kuuntelevat musiikkia, katselevat videoita ja pelaavat erilaisia pelejä yksin ja yhdessä muiden kanssa aiempaa enemmän.

Ajankäyttö on siis yksipuolistumassa. Nuoret liikkuvat entistä vähemmän ulkona kavereiden kanssa ja valvovat entistä myöhempään iltaisin.

NPolling-vastausten perusteella näyttääkin siltä, että rajan molemmilla puolilla oppilaat ilmoittavat menevänsä myöhemmin nukkumaan kuin mitä heidän vanhempansa arvelevat. Niinpä ei ollut yllättävää, että etenkin moni suomalainen nuori kertoi olevansa väsynyt aamuisin.

 

Oppilaat ja vanhemmat vastasivat kysymyksiin niin sanotun NPolling-vastaustekniikan avulla. Apuna oli television kaukosäädintä muistuttava äänestyslaite, jolloin vastaaminen on luottamuksellista. Työmenetelmä on vuorovaikutuksellinen eli vastauksia käsitellään yhdessä.

NPolling-työtapa on kaksiosainen. Päivällä pidettävien luokkahuone-esitysten tuloksia verrataan vanhempien vastauksiin illalla järjestettävissä vanhempainilloissa.

Esimerkiksi kysymykseen ”puuttuvatko vanhempasi television katseluun ja netin käyttöön” venäläiset nuoret vastasivat, että 65 prosenttia vanhemmista puuttuu ja suomalaiset nuoret, että 55 prosenttia vanhemmista puuttuu.

Vanhemmat sen sijaan olivat sekä Suomessa että Venäjällä yksimielisiä siitä, että vanhempien tulee puuttua lastensa television katseluun rajoittamalla katseluaikaa ja valvoa netin käyttöä. Tästä heräsikin vilkas keskustelu.

NPolling paljastaa usein, etteivät vanhemmat aina ole selvillä siitä, mitä lapset arkisin tekevät tai kuinka he viettävät aikaansa. Hankkeessa erot lasten ja vanhempien vastauksissa olivatkin jopa suuremmat kuin erot suomalaisten ja venäläisten kesken.

 

Lieksassa, Joensuussa, Petroskoissa ja Kontupohjassa esitetyt NPolling-kysymykset käsittelivät television katselun ja netinkäytön lisäksi oppilaiden valvomista ja lepoa, kaveri- ja ystävyyssuhteita ja kiusaamista, koulun aiheuttamia paineita sekä avun saamista ja kodin ja koulun yhteistyötä.

NPolling-työtapa tuotti mielenkiintoisia tuloksia koulun kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Suomalaiset vanhemmat ovat huomattavasti tyytyväisempiä kodin ja koulun yhteistyöhön kuin heidän venäläiset kollegansa. Yli puolet venäläisistä vanhemmista toivoi parannusta, suomalaista vain 10 prosenttia.

Neljällä koululla toteutetut tapahtumat ovat osa suomalais-venäläistä AHIC-terveyskasvatushanketta. Hankkeessa mukana oleva nuorisokasvatusjärjestö Nuorten Palvelu ry käyttää NPolling-työtapaa tehdessään ehkäisevää päihde- ja mielenterveystyötä sekä käsitellessään muita nuorten kasvuun ja kasvatukseen liittyviä aiheita.

Nuorten Palvelu toivookin yhteistyön jatkuvan AHIC -hankkeen päätyttyä. Kysymysten toistaminen vuosittain tarjoaa hyvän pohjan seurata nuorten terveyskäyttäytymisessä tapahtuvia muutoksia molemmissa Karjaloissa.

 

Kirjoittaja on Nuorten Palvelu ry:n toiminnanjohtaja.

0 kommentit